Home > Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden


Leveringsvoorwaarden Open aanbod Van der Hilst Communicatie

Aanmelding
Aanmelden voor een opleiding/training gaat via de website www.hilst.nl.
Bij afronding van de aanmelding wordt er vooraf gevraagd of u akkoord gaat met de voorwaarden van Van der Hilst Communicatie.
Wanneer u akkoord gaat is uw aanmelding definitief en ontvangt u op het door u aangegeven e-mailadres een bevestiging.

Gedurende 7 werkdagen, na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een opleiding of training, heeft de cursist/de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Toelatingseisen
Indien er voor een opleiding/training toelatingseisen zijn, is het aanleveren van een CV en functieomschrijving verplicht. Het CV en de functieomschrijving kunt u uploaden bij het aanmeldingsformulier. Van der Hilst kan naar aanleiding van de door u verstrekte informatie om aanvullende gegevens vragen die uw aanmelding onderbouwen. Van der Hilst behoudt zich het recht voor een reeds bevestigde aanmelding te schrappen indien blijkt dat aan de hand van de door u verstrekte gegevens niet aan de toelatingseisen wordt voldaan.

Tussentijdse wijzigingen
Van der Hilst Communicatie verplicht zich een opleiding/training in beginsel volgens het op de website beschreven programma te laten verlopen. De open formule van Van der Hilst Communicatie-opleidingen – zoals bijvoorbeeld de verschillende locaties en praktijkdocenten – en voortgaande ontwikkelingen in het communicatievak maken het soms noodzakelijk om in de loop van de opleiding/training het programma aan te passen. Tussentijdse wijzigingen worden tot het hoogst noodzakelijke beperkt.

Een opleiding/training gaat alleen door bij een voldoende aantal deelnemers. Dit houdt in tenminste ¾ van het maximale aantal deelnemers. Eventueel kunnen groepen worden samengevoegd.
Als dit leidt tot een andere vaste opleidingsdag/trainingsdag dan waarvoor u zich heeft ingeschreven en u kunt daardoor de opleiding/training niet volgen, kunt u uw aanmelding kosteloos annuleren.

U ontvangt bij het niet doorgaan van een opleiding / training zo spoedig mogelijk bericht. Eventuele verplichtingen komen daarmee wederzijds te vervallen. Wanneer u het cursusbedrag reeds geheel of gedeeltelijk heeft voldaan, stort Van der Hilst Communicatie het bedrag zo spoedig mogelijk terug.

Van der Hilst Communicatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van een opleiding/training door onvoldoende aanmeldingen.

Bij overtekening van een opleiding/training gaan we uit van de datum van binnenkomst van de aanmelding. Hierbij geldt dat de eerst binnengekomen aanmelding voor gaat.

U kunt uw plaats niet in de loop van een opleiding/training door een ander laten innemen. Dit is wel mogelijk vóór de start van de opleiding/training voor zover de plaatsvervanger voldoet aan de geldende toelatingseisen.

Als u tussentijds de opleiding/training staakt, kunt u geen recht doen gelden op deelname aan latere groepen.

Bij tussentijdse beëindiging van een opleiding/training of bij het niet deelnemen aan bijeenkomsten vindt geen restitutie van cursusgelden plaats.

Prijzen, prijsaanpassingen
De prijzen van onze opleidingen en trainingen kunnen worden aangepast vanwege prijsontwikkelingen of aanpassingen in de programma’s. Van der Hilst Communicatie maakt dat kenbaar op haar website. De daar gemelde prijzen zijn actueel en geldend, ook als deze afwijken van prijzen in advertenties, brochures e.d.. Voor zover deze aanpassingen plaatsvinden nadat uw aanmelding is verwerkt, zijn ze niet van invloed op het door u verschuldigde bedrag. Indien uw aanmelding nog niet verwerkt is, gelden de aangepaste prijzen.

Betaling
Betalingen dienen uiterlijk twee weken voor de start van een opleiding/training te zijn voldaan.
Kortingen op cursusbedragen worden bij gespreide betaling verrekend met de laatste termijn.
Als de betalingstermijn wordt overschreden, brengen wij 1,5% rente per maand in rekening over het uitstaande bedrag.

Annulering
Het annuleren van een aanmelding kan alleen per aangetekende brief.
Tot 14 dagen voor het begin van een opleiding/training brengen wij 15% van het cursusbedrag in rekening.
Bij afmelding binnen een periode van 14 dagen voor het begin van de opleiding/training brengen wij 25% van het cursusbedrag in rekening.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan het door een ander laten innemen van uw plaats, voor zover dit voor de start van de opleiding/training gebeurt en de plaatsvervanger voldoet aan de geldende toelatingseisen.

Bij afmelding op of na de startdatum van de opleiding/training is het gehele bedrag van de opleiding/training verschuldigd.

Auteursrecht
Het auteursrecht op het tijdens de opleiding/training uitgereikte studiemateriaal berust bij Van der Hilst Communicatie of wordt door Van der Hilst Communicatie gehandhaafd ten behoeve van de oorspronkelijke auteurs.

Niets uit het studiemateriaal van Van der Hilst Communicatie mag worden opgeslagen ten behoeve van vermenigvuldiging, of ter beschikking gesteld worden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Hilst Communicatie.

Klachten
Wij doen ons werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden over ons bent. Wat dan? Stuur een schriftelijke reactie of een reactie per email ter attentie van de directie. Wij proberen dan zo snel mogelijk een oplossing voor je klacht te zoeken.

Klachten of bezwaarschriften over examens kun je schriftelijk of per email indienen ter attentie van de voorzitter van het College van Toezicht en Beroep, zie hiervoor ook het examenreglement.


X